Правила за участие в играта

Преоткрий своята красота с наградите на Мolped

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА:

I. Организатор на Играта (Промоцията) е Хайат България Кемикъл ЕООД с ЕИК 115215489, с търговски адрес: гр. Варна ЗПЗ, тел: 052/501717.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.molped.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да попълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.molped.bg

II. Период на Промоцията (Играта): 03.10.2022 - 04.12.2022 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, участващи в Промоцията: дамски превръзки Molped, независимо от вида и опаковката.

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.molped.bg за периода на Промоцията (Играта).

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 18 години, с изключение на: служителите на Хайат България Кемикъл EOOД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

IX. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА /Играта/:

Стъпка 1: Купи дамски превръзки Molped (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 3,00 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването нa дамски превръзки с марката Molped на общата стойност от не по-малко от 3,00лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

-наименование на продукта и марката

-стойност на продукта

-дата на касовата бележка. Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да съответства на периода на играта от точка II

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.molped.bg

При регистрацията участникът трябва:

- да въведе коректно номера на касовата бележка

- да въведе общата сума на закупените продукти дамски превръзки Molped от касовата бележка

- да въведе валиден мобилен номер

- да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.molped.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.molped.bg

X. НАГРАДИ:

- С регистрация на 1 касова бележка със закупени продукти Molped на минимална стойност 3,00 лева с ДДС:

o 40 бр. Уред за почистване на лице Remington FC1000 Reveal

o 50 бр. Дамски тример Braun FG1103 GP

- Награда с регистрация на касовa бележкa /касови бележки със закупени продукти Molped на обща минимална стойност 12,00 лева с ДДС, накратко „голяма награда” (минималната стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка трябва да е 3,00 лева с ДДС):

o 10 бр. Сешоар-маша DYSON Airwrap HS01 Complete Long


Общо 100 бр. награди за целия период на играта.


За шанс за спечелване на Уред за почистване на лице Remington и Дамски тример Braun с 1 касова бележка – e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка с минимална стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка 3,00 лева с ДДС .

За участие в тегленето на голяма награда участниците трябва да регистрират касовa бележкa /касови бележки за минимум 12,00 лв. с ДДС , с които не са спечелили друга награда

(минималната стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка трябва да е 3,00 лева с ДДС).

ПРИМЕРИ:
При регистрация на четири касови бележки с минимална стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка 3,00 лева с ДДС участникът получава право на четири участия за една от наградите Уред за почистване на лице Remington и Дамски тример Braun и едно участие за голямата награда Сешоар-маша DYSON Airwrap HS01 Complete Long.

При регистрация на една касова бележка с минимална стойност на закупените продукти на Molped на стойност мин. 12,00 лева с ДДС участникът получава право на четири участия за една от наградите Уред за почистване на лице Remington и Дамски тример Braun и едно участие за голямата награда Сешоар-маша DYSON Airwrap HS01 Complete Long.


Всички награди ще бъдат изтеглени до три работни дни след края на играта
от специално разработен за нуждите на Промоцията софтуер, който на случаен принцип ще определи печелившите участници.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.molped.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

XI. С регистрация на една касова бележка от закупени продукти Molped за минимум 3,00 лева с ДДС, един участник може да спечели само една награда. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. Уред за почистване на лице Remington FC1000 Reveal или Дамски тример BRAUN FG1103 GP.
В случай, че участник желае да се включи в тегленето за голяма награда, трябва да регистрира една или повече касови бележки със закупени продукти Molped за минимум 12,00 лева с ДДС.

XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

XIII. Печелившите участници ще бъдат известени със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 5-дневен срок могат да се обадят между 09:00 и 18:00 часа и да потвърдят наградата си. В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същия губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

XIV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

XV. Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера печелившата касова/и бележка/и, които отговарят на условията посочени в т. IX . Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

XVI. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

XVII. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

XVIII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XIX. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XX. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова бележка и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

XXI. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XXII. С участието си в томболата всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ. Личните данни на всеки печеливш участник ще бъдат съхранявани до един месец от момента, в който наградата бъде доставена до него. След приключване на процедурата по точка XXX. вашите данни ще бъдат заличени съгласно Европейски регламент и Комисия за защита на потребители.

XXIII. Предоставените от участниците лични данни (имена, ЕГН,телефон и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Хайат България Кемикъл” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Хайат Холдинг, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Хайат България Кемикъл ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.molped.bg

XXIV. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на участниците, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

XXV. С приемането на настоящите Правила, участникът се съгласява Личните му данни, да се използват от Организаторът за идентификация, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни, както и с маркетингови и рекламни цели по време и след провеждане на играта.

XXVI. С приемането на настоящите Правила, участникът се съгласява с въжможността Организаторът да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения,да контактува с него по телефон с маркетингова цел или в случай на изтегляне като печеливш участник.

XXVII. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.

XXVIII. Правна квалификация: Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 4 ал. 3 от "Закон за хазарта".

Отговорност:

XXIX. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

XXХ. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

XXXI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XXXII. „Хайат България Кемикъл” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 03.10.2022 г. и/или да я прекрати на 04.12.2022 г.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

XXXIII. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Голямата награда, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

XXXIV. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ
X
OK